Αρχική σελίδα » Επιτροπές Συμβουλίου

Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού

Αρμοδιότητες: η χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη του ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και τη διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής και της πορείας του μετά από εισήγηση της Συγκλήτου, η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διασύνδεση του ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία, καθώς και τη συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας και ο καθορισμός των κατευθύνσεων για την ανάπτυξη του ιδρύματος, με βάση τις οποίες ο Πρύτανης καταρτίζει το σχέδιο συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού, την έγκριση των σχεδίων αυτών και την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης των συμφωνιών σε ετήσια βάση.

Επιτροπή Εποπτείας Λειτουργίας

 Αρμοδιότητες: η  γενική εποπτεία και ο έλεγχος της λειτουργίας του ιδρύματος σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό, η έγκριση της πρότασης για την έκδοση και αναθεώρηση του Οργανισμού, η έγκριση και αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού.

Επιτροπή Οικονομικού Σχεδιασμού

Αρμοδιότητες: έγκριση του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού και των τροποποιήσεών του, του τελικού οικονομικού απολογισμού του ιδρύματος, καθώς και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που αφορά το ίδρυμα, η έγκριση του ετήσιου προγραμματισμού και απολογισμού για την αξιοποίηση της περιουσίας του ιδρύματος.

Επιτροπή Δημιουργικών Ιδεών

Αρμοδιότητες: η εισήγηση δημιουργικών ιδεών που μπορούν να δημιουργήσουν καινούριες δυναμικές στο ΕΚΠΑ, βάσει των εμπειριών κυρίως από το εξωτερικό.

 
Επιτροπή Χορηγιών

Αρμοδιότητες: η εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων από ανθρώπους ελληνικής και όχι μόνο καταγωγής, η προσέγγιση οργανισμών γι’ αυτόν τον σκοπό, η ονοματοδότηση εδρών.

 Επιτροπή Επικοινωνίας

Αρμοδιότητες:  η εδραίωση διαύλου επικοινωνίας του Πανεπιστημίου με την κοινωνία, με οργανισμούς, με κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς, με ιδιώτες, με τον Τύπο κ.λ.π.

 Επιπλέον αποφασίστηκε και η συγκρότηση Επιτροπών για τα  θέματα των Σχολών ως εξής

  • Επιτροπή Θεμάτων Φιλοσοφικής και Θεολογικής Σχολής
  • Επιτροπή Θεμάτων Σχολής Θετικών Επιστημών
  • Επιτροπή Θεμάτων Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
  • Επιτροπή Θεμάτων Σχολής Επιστημών Υγείας