Αρχική σελίδα » Πρυτανικές Εκλογές 2015

Απόσπασμα πρακτικών επιλογής υποψηφίων για τη θέση Πρύτανη ΕΚΠΑ

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΕΚΠΑ

Ανακοίνωση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Εκλογών για εκλογιμότητα υποψηφίων

Ανακοινώνεται ότι υπέβαλαν υποψηφιότητα για τη θέση  Πρύτανη του ΕΚΠΑ, κατ΄ αλφαβητική σειρά, οι εξής τέσσερις (4) καθηγητές και καθηγήτριες:

1)Δασκαλάκης Δημοσθένης

2)Δημόπουλος Μελέτιος-Αθανάσιος

3)Ιωαννίδης Ιωάννης

4)Καραμαλέγκου Ελένη

Η Τριμελής Επιτροπή που ορίσθηκε από το Συμβούλιο Ιδρύματος για  την διενέργεια των εκλογών και τη διαδικασία ανάδειξης Πρύτανη στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, διαπίστωσε, μετά από σχετικό έλεγχο, ότι για όλες τις παραπάνω υποψηφιότητες συντρέχουν τα απαιτούμενα από το νόμο τυπικά προσόντα για την εκλογή ως πρύτανη, ενώ δεν συντρέχει κανένα κώλυμα εκλογιμότητας για την εκλογή αυτή καθώς και ότι όλες οι παραπάνω υποψηφιότητες συνοδεύονται από λεπτομερή παράθεση των στοιχείων που απαιτούνται για να προβεί το Συμβούλιο Ιδρύματος, ως το μόνο αρμόδιο, σε κρίση επί των ουσιαστικών προσόντων, ήδη δε διαβίβασε τους φακέλους των υποψηφιοτήτων αυτών στο Συμβούλιο του Ιδρύματος για την κατά νόμο συνέχιση της διαδικασίας.

 

Διεθνής Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιότητας για τη θέση του Πρύτανη του ΕΚΠΑ (ελληνικά/αγγλικά)

  • Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας

  • Υπόδειγμα εξουσιοδότησης - Η Τριμελής Επιτροπή επιθυμεί να ενημερώσει τους υποψηφίους/ τις υποψήφιες ότι σε περίπτωση κατάθεσης υποψηφιότητας από εξουσιοδοτημένο άτομο, η παραπάνω εξουσιοδότηση πρέπει να έχει πιστοποίηση του γνησίου της υπογραφής του/της εξουσιοδοτούντος/εξουσιοδοτούσης, πράγμα που στην Ελλάδα συνήθως γίνεται σε ΚΕΠ ή σε Αστυνομικό Τμήμα ή, εκτός αυτής, σε ελληνική πρεσβευτική ή προξενική αρχή. Χωρίς τέτοια εξουσιοδότηση δεν γίνεται νομίμως η κατάθεση της υποψηφιότητας. 
     
  • Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης

Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής διενέργειας των εκλογών Πρύτανη ΕΚΠΑ