Αρχική σελίδα » Επιτροπές Συμβουλίου » Στρατηγικού Σχεδιασμού

Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού

Αρμοδιότητες: η χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη του ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και τη διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής και της πορείας του μετά από εισήγηση της Συγκλήτου, η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διασύνδεση του ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία, καθώς και τη συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας και ο καθορισμός των κατευθύνσεων για την ανάπτυξη του ιδρύματος, με βάση τις οποίες ο Πρύτανης καταρτίζει το σχέδιο συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού, την έγκριση των σχεδίων αυτών και την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης των συμφωνιών σε ετήσια βάση.