Αρχική σελίδα » Στόχοι και Προτεραιότητες

18 Φεβρουαρίου 2013

 ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

  

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Καταρχάς επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε τα μέλη ΔΕΠ που με μεγάλη πλειοψηφία συμμετείχαν στις εκλογές ανάδειξης των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Ιδρύματος, τα οποία στη συνέχεια ανέδειξαν τα εξωτερικά μέλη. Με τη στάση τους αυτή τα μέλη ΔΕΠ δεν τίμησαν μόνο εμάς αλλά έδειξαν και την εμπιστοσύνη τους στον νέο αυτό πανεπιστημιακό θεσμό.

Η ανάληψη των καθηκόντων μας έρχεται σε μία περίοδο εξαιρετικά δυσχερή για τη χώρα, την ελληνική κοινωνία και ως εκ τούτου για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Συνεπώς και οι ευθύνες μας είναι πολύ μεγάλες. Η χρηματοδότηση των ΑΕΙ βρίσκεται σε σταθερή πτωτική πορεία και συνοδεύεται με την μη αντικατάσταση των αφυπηρετούντων καθηγητών και διοικητικών με αποτέλεσμα τη δραστική μείωση του έμψυχου δυναμικού. Ωστόσο, το ΕΚΠΑ διαθέτει καταξιωμένο ακαδημαϊκό προσωπικό με διεθνή ακτινοβολία, υψηλής ποιότητας φοιτητικό σώμα και ικανό προσωπικό διοίκησης. Όλοι ανεξαιρέτως είναι διπλά άξιοι διότι επιτυγχάνουν να λειτουργούν και να παράγουν το αναλογούν σε αυτούς έργο σε συνθήκες θεσμικών και οικονομικών αντιξοοτήτων.

Όμως οι δυσκολίες αυτές συνιστούν παράλληλα μια πρόκληση διότι συμβαίνουν σε μία περίοδο προβληματισμού και ένα περιβάλλον ταχύρυθμων εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικά με το ρόλο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας, καθώς και εθνικού αναστοχασμού για τη συνδιάλεξη των ΑΕΙ με την ελληνική κοινωνία, τη σχέση τους με την παραγωγή αλλά και τη συμβολή τους στη δημιουργία μιας πολιτισμικά ενιαίας Ευρώπης.

Τα μέλη του Συμβουλίου έχουν επίγνωση ότι δεν αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους σε θεσμικό κενό. Πολλές και αξιόλογες πρωτοβουλίες τόσο από μέλη όσο και από όργανα του Πανεπιστημίου όπως τη Σύγκλητο και τον Πρύτανη έχουν ήδη αναληφθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη. Το Συμβούλιο προτίθεται όχι μόνο να τις αφουγκρασθεί αλλά και να τις συνδράμει με όλα τα μέσα που διαθέτει.

Για τη μελέτη των προβλημάτων του ΕΚΠΑ ώστε να επιδιωχθεί η καλύτερη δυνατή λύση τους, το Συμβούλιο συγκρότησε μια σειρά επιτροπών που είτε μόνες τους είτε σε συνεργασία με τις αντίστοιχες της Συγκλήτου θα επεξεργασθούν μια σειρά από ζητήματα. Τα σημαντικότερα αφορούν στη λειτουργία του ΕΚΠΑ και πιο συγκεκριμένα τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό, τον στρατηγικό και οικονομικό σχεδιασμό, νέους εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης πέραν της τακτικής κρατικής επιχορήγησης, θέματα ανάδειξης δημιουργικών ιδεών καθώς και επικοινωνίας με θεσμικούς παράγοντες και γενικότερα με την ελληνική κοινωνία.

Οι βασικές αρχές που θέτει το Συμβούλιο είναι η αξιοκρατία, η αξιολόγηση, η αριστεία, η διαφάνεια και η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα με κάθε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Οι κύριοι στόχοι του Συμβουλίου είναι:

i. Η συμβολή στη συγκρότηση ενός σύγχρονου Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού στην κατεύθυνση των παραπάνω αρχών και η χάραξη του στρατηγικού σχεδιασμού ανάπτυξης του πανεπιστημίου ώστε το ΕΚΠΑ να λειτουργήσει ως σημαντικός μοχλός ανάπτυξης και δημιουργίας αλλά και πηγή ελπίδας και παιδείας για τους νέους και τις νέες.

ii. Η συνεχής βελτίωση του επιπέδου σπουδών και η δημιουργία συνθηκών που θα οδηγήσουν όσες και όσους αποφοιτούν σε καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση.

iii. Η ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη των ερευνητικών προγραμμάτων του ΕΚΠΑ με παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, με συγκρότηση δικτύων συνεργασιών με τα άλλα ΑΕΙ και Ερευνητικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, καθώς και με τον παραγωγικό τομέα.

iv. Η διεύρυνση της βάσης της χρηματοδότησης του ΕΚΠΑ από πολλαπλές πηγές εσόδων.

Όλα τα παραπάνω εντάσσονται σ’ ένα ορίζοντα μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης πολιτικής του Συμβουλίου. Οι πρώτες άμεσες δράσεις μας, σε συνεργασία με τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο, οι οποίες κινούνται προς τους παραπάνω στόχους/αρχές είναι οι ακόλουθες:

1. Η συμμετοχή μας με υποεπιτροπή στην επιτροπή της Συγκλήτου για την κατάρτιση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού.

2. Η θέσπιση δύο ετήσιων βραβείων αριστείας για μέλη ΔΕΠ του πανεπιστημίου.

3. Η σύσταση Γραφείου Ανάπτυξης εντός του ΕΚΠΑ που θα έχει ως αποστολή την εξασφάλιση χορηγιών προς το πανεπιστήμιο από άτομα και φορείς στην Ελλάδα.

4. Η σύσταση ενός ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού ιδρύματος με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής που θα έχει ως αποστολή την προβολή του έργου του ΕΚΠΑ με στόχο την συγκέντρωση χορηγιών από άτομα και φορείς εκτός Ελλαδας.

Πιστεύουμε στην ενιαία έκφραση του Πανεπιστημίου, επιζητούμε τη συνεργασία και το διάλογο με όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα και υποσχόμαστε οτι θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στα καθήκοντα που μας ανατέθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

 

                                                             Τα Μέλη του Συμβουλίου

 

Γεώργος Τσώκος (Πρόεδρος)

Χαράλαμπος Παπαγεωργίου (Αν.Πρόεδρος)

Αλέξανδρος Νεχαμάς
Jack Davis
Αλέξανδρος Τουρκολιάς

Γιώργος Κρεατσάς
Ελένη Μαντζουράνη
Ευγενία Μπουρνόβα

 

Γλυκερία Σιούτη