Αρχική σελίδα » Συμβούλιο » Αρμοδιότητες Συμβουλίου

Αρμοδιότητες Συμβουλίου

1. Οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου προβλέπονται στο Ν. 4009/2011 όπως εκάστοτε ισχύει, στον Οργανισμό και στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος (αρθ. 8 παρ. 10)

2. Οι κανόνες λειτουργίας του Συμβουλίου ορίζονται στον Οργανισμό του Ιδρύματος (αρθ. 5 παρ. 2 περ. δ’)

3. Η σύνθεση και συγκρότηση του Συμβουλίου και η διαδικασία ανάδειξης των μελών του ρυθμίζονται στο αρθ. 8 παρ. 2 – 9 και παρ. 13 - 14

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Ι. ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Α/Α

ΑΡΘΡΟ Ν. 4009/2011

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

6 παρ. 1 & 8 παρ. 10 περ. δ’

Με απόφασή του εγκρίνει και αναθεωρεί τον Εσωτερικό Κανονισμό

Με τον Εσωτερικό Κανονισμό καθορίζονται θέματα εσωτερικής λειτουργίας του Ιδρύματος

2

8 παρ. 10 περ. ι’ όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 2 παρ. 7 Ν. 4076/2012 & 9 παρ. 4 (αναριθμήθηκε σε παρ. 3 με το αρθ. 3 παρ. 3 Ν. 4076/2012

Παύει Κοσμήτορες από τα καθήκοντα τους, με αιτιολογημένη απόφαση

 

 

Λαμβάνεται με πλειοψηφία ¾ του όλου αριθμού των μελών

3

8 παρ. 10 περ. ια’

Επιλέγει και παύει από τα καθήκοντά τους τα μέλη του Δ.Σ. και τον Δ/ντα Σύμβουλο του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) του άρθρου 58

 

4

8 παρ. 10 περ. ιβ’

Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του

 

 

5

8 παρ. 10 περ. ιγ’ όπως συμπληρώθηκε με το αρθ. 2 παρ. 8 Ν. 4076/2012

Αποφασίζει για τον ορισμό ή μη διδάκτρων και τον καθορισμό του ύψους τους για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

 

ύστερα από γνώμη του Κοσμήτορα της αντίστοιχης σχολής

6

8 παρ. 16 περ. β’

Συγκροτεί, από καθηγητές α’ βαθμίδας του Ιδρύματος, την τριμελή Επιτροπή για την οργάνωση της διαδικασίας ανάδειξης του Πρύτανη

 

 

7

8 παρ. 16 περ. γ’

Επιλέγει, με πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των μελών του, τρεις υποψηφίους μεταξύ αυτών που υπέβαλαν υποψηφιότητα και  συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα και ύστερα από εκτίμηση των ουσιαστικών τους προσόντων, για την εκλογή του Πρύτανη

 

 

8

8 παρ. 16 περ. δ’

Διορίζει τον Πρύτανη, με απόφαση που δημοσιεύεται στην ΕτΚ

Ο Υπουργός Παιδείας εκδίδει διαπιστωτική πράξη για το διορισμό του Πρύτανη

 

9

9 παρ. 2 περ. β’ όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 3 παρ. 1 Ν. 4076/2012

Επιλέγει, με πλειοψηφία 2/3 του συνόλου των μελών του, τρεις υποψηφίους, μεταξύ αυτών που υπέβαλαν υποψηφιότητα και συγκεντρώνουν τα τυπικά προσόντα και ύστερα από εκτίμηση των ουσιαστικών τους προσόντων, για την εκλογή εκάστου Κοσμήτορα

 

 

10

14 παρ. 2

Συγκροτεί την Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π)

 

Αποτελείται από τον πρύτανη ή έναν από τους αναπληρωτές του, ως πρόεδρο, πέντε Καθηγητές του Α.Ε.Ι., έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29 με δικαίωμα ψήφου όταν συζητούνται θέματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού, έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων, εφόσον υπάρχουν, ως μέλη, όπως ειδικότερα καθορίζεται στον Οργανισμό

11

14 παρ. 3

Καθορίζει το εσωτερικό σύστημα διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος και τις διαδικασίες υλοποίησής του, με απόφαση που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του πρύτανη και δημοσιεύεται στην ΕτΚ και στον ιστότοπο του ιδρύματος

Αναθεωρούνται το αργότερο κάθε 6 έτη

12

28 παρ. 2

Επιλέγει τον Γραμματέα του Ιδρύματος, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη

 

 

13

 

43 παρ. 3

Αποφασίζει για τον ορισμό ή μη διδάκτρων, τον καθορισμό του ύψους τους και τον τρόπο καταβολής τους για τα προγράμματα σπουδών δια βίου μάθησης, ύστερα από εισήγηση της κοσμητείας της σχολής και γνώμη της Συγκλήτου

Η απόφαση δημοσιεύεται στην ΕτΚ

 

 

14

 

55 παρ. 1 περ. β’

Ορίζει τον Συνήγορο του Φοιτητή, για θητεία ενός ακαδημαϊκού έτους, με δυνατότητα ανανέωσης

1/ Η απόφαση εκδίδεται κατόπιν γνώμης του συμβουλίου φοιτητικής μέριμνας

2/ Ως Συνήγορος του Φοιτητή ορίζεται καθηγητής ή ομότιμος καθηγητής

15

58 παρ. 8 β’

Ορίζει, κατόπιν εισήγησης του πρύτανη, ως Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. του αρθ. 58, έναν από τους αναπληρωτές του πρύτανη

 

 

16

58 παρ. 8 δ’

Εκλέγει τον Δ/ντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. του αρθ. 58 μετά από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και εισήγηση επιτροπής αξιολόγησης

 

 

17

58 παρ. 8 δ’

Συγκροτεί την επιτροπή αξιολόγησης για την εκλογή του Δ/ντα Συμβούλου και των λοιπών μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. του αρθ. 58, μετά από πρόταση του πρύτανη

 

18

58 παρ. 8 στ’

Δύναται να παύσει μέλος του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. του αρθ. 58, για σοβαρό λόγο.

 

 

19

58 παρ. 8 στ’

Δύναται να ανανεώνει, για μία φορά, τη θητεία των μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. του αρθ. 58

 

20

59 περ. γ’

Καθορίζει το ύψος του ποσοστού επί των εισπράξεων από την εν γένει αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Α.Ε.Ι., το οποίο αποτελεί έναν από τους πόρους του Ν.Π. Ι.Δ. του αρθ. 58

 

 

21

80 παρ. 14

Δύναται να αποφασίζει για τη συγχώνευση, δι’ απορροφήσεως από το Ν.Π.Ι.Δ. του αρθ. 58, των Ε.Π.Ι., έως την κατάργησή τους

 

Τα Ε.Π.Ι. καταργούνται μετά την παρέλευση 2 ετών από τη δημοσίευση του Οργανισμού του Α.Ε.Ι.

22

80 παρ. 15

Δύναται να αποφασίζει για τη συγχώνευση, δι’ απορροφήσεως από το Ν.Π.Ι.Δ. του αρθ. 58, της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας του Ε.Κ.Π.Α., έως την κατάργησή της

Τα ειδικά ν.π. για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Α.Ε.Ι. που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του αρθ. 3 Ν. 1268/1982 και της παρ. 7 του αρθ. 41 Ν. 2413/1996, καταργούνται μετά την παρέλευση 2 ετών από τη δημοσίευση του Οργανισμού του Α.Ε.Ι.

23

80 παρ. 17 β’

Αποφασίζει για την ανάθεση ή μη της διαχείρισης του συνόλου των κονδυλίων έρευνας στο Ν.Π.Ι.Δ. του αρθ. 58 και την κατάργηση του Ε.Λ.Κ.Ε., από τη δημοσίευση του π.δ. της παρ. 1 του άρθ. 58

 

 

 

 

 

 

ΙΙ. ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

 

Α/Α

ΑΡΘΡΟ Ν. 4009/2011

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

5 παρ. 1 & 8 παρ. 10 περ. γ’

Εγκρίνει την πρόταση του πρύτανη για τον Οργανισμό του Ιδρύματος, η οποία (πρόταση Πρύτανη) διατυπώνεται μετά από γνώμη της Συγκλήτου.

 

 

 

1/ ο Οργανισμός εγκρίνεται με π.δ. που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

2/ Η πρόταση του Συμβουλίου υποβάλλεται στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έως τις 31.12.2012 (αρθ. 76 παρ. 9)

 

2

8 παρ. 10 περ. στ’ & 62 παρ. 1 περ. β’

Εγκρίνει τα σχέδια συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού που εκπονεί ο πρύτανης

 

 

3

8 παρ. 10 περ. ζ’

Εγκρίνει τον ετήσιο τακτικό οικονομικό προϋπολογισμό και τις τροποποιήσεις του, τον τελικό οικονομικό απολογισμό και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων

 

 

4

8 παρ. 10 περ. η’

Εγκρίνει τον ετήσιο προγραμματισμό και απολογισμό για την αξιοποίηση της περιουσίας του Ιδρύματος

 

 

5

8 παρ. 10 περ. θ’

Εγκρίνει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του Ιδρύματος

 

6

8 παρ. 17

Εγκρίνει την απόφαση του Πρύτανη για τον ορισμό των αναπληρωτών του, τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζει στον καθένα από αυτούς και τη σειρά αναπλήρωσης του πρύτανη αν απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει για οποιονδήποτε λόγο.

 

 

7

8 παρ. 18 περ. ιζ’

Εγκρίνει την απόφαση του Πρύτανη για την οργάνωση και κατάργηση των προγραμμάτων σπουδών, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Συγκλήτου

 

8

47 παρ. 1

Εγκρίνει την απόφαση του Πρύτανη για την ίδρυση και λειτουργία σε Σχολή επώνυμης έδρας διδασκαλίας και έρευνας σε συγκεκριμένη γνωστική περιοχή

Η απόφαση Πρύτανη εκδίδεται κατόπιν εισήγησης της Κοσμητείας. Η έγκριση χορηγείται με τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου

9

57 παρ. 3

Εγκρίνει την απόφαση του Πρύτανη που εκδίδεται μετά από γνώμη της Συγκλήτου, για τη μεταφορά πόρων από οποιονδήποτε κωδικό του ετήσιου προϋπολογισμού λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος ή του ετήσιου προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων σε άλλο κωδικό του ίδιου προϋπολογισμού

Οι μεταφερόμενοι πόροι δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% του αντίστοιχου συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού

10

58 παρ. 2

Εγκρίνει την απόφαση του πρύτανη για την περιουσία του Ιδρύματος που παραχωρείται κατά χρήση στο Ν.Π.Ι.Δ. του αρθ. 58

Η διάταξη παραθέτει ειδικό ορισμό της έννοιας «περιουσία»

11

58 παρ. 4

Εγκρίνει τη λήψη χρηματοδοτήσεων οποιασδήποτε μορφής, περιλαμβανομένων των δανείων, και την αποδοχή δωρεών, κληρονομιών, κληροδοσιών και άλλων χαριστικών παροχών από οποιαδήποτε πηγή (δημόσια ή ιδιωτική, ημεδαπή η αλλοδαπή) επ’ ονόματι του Ιδρύματος, η οποία διενεργείται από το Ν.Π.Ι.Δ. του αρθ. 58 για την επίτευξη των σκοπών του  

 

12

58 παρ. 7 περ. α’

Εγκρίνει την απόφαση του πρύτανη για την ανάθεση επ` αμοιβή στο Ν.Π.Ι.Δ. του αρθ. 58, με ειδικές εκάστοτε συμφωνίες, της επιμέλειας και συντήρησης των περιουσιακών στοιχείων του Ιδρύματος

 

 

 

 

 

ΙΙΙ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

 

Α/Α

ΑΡΘΡΟ Ν. 4009/2011

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

8 παρ. 10 περ. α’ όπως συμπληρώθηκε με το αρθ. 2 παρ. 7 Ν. 4076/2012

Χαράσσει τη στρατηγική για την ανάπτυξη του ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και για τη διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής και της πορείας του, μετά από εισήγηση της Συγκλήτου

 

 

 

2

8 παρ. 10 περ. ε’ όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 2 παρ. 7 Ν. 4076/2012

Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη σύνδεση του ιδρύματος με την κοινωνία και την οικονομία, καθώς και τη συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας

 

3

8 παρ. 10 περ. στ’ & 62 παρ. 1 περ. β’

Καθορίζει τις κατευθύνσεις για την ανάπτυξη του ιδρύματος, επί τη βάσει των οποίων ο πρύτανης καταρτίζει το σχέδιο συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού

κατόπιν γνώμης των κοσμητειών των Σχολών και της Συγκλήτου

 

 

ΙV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ

 

Α/Α

ΑΡΘΡΟ Ν. 4009/2011

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

8 παρ. 10 περ. β’

Ασκεί γενική εποπτεία και ελέγχει τη λειτουργία του Ιδρύματος, σύμφωνα με τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό

 

 

 

2

8 παρ. 10 περ. στ’

Παρακολουθεί και ελέγχει την υλοποίηση των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού που καταρτίζει ο πρύτανης, σε ετήσια βάση

 

 

3

8 παρ. 10 περ. ια’

Εποπτεύει το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) του άρθρου 58

 

 

4

50 παρ. 1 περ. β’

Είναι αποδέκτης των εκθέσεων και προτάσεων που υποβάλλει το συμβούλιο φοιτητικής μέριμνας για τη βελτίωσή της

 

 

 

V. ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ

 

Α/Α

ΑΡΘΡΟ Ν. 4009/2011

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

58 παρ. 1 περ. α’

Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για την έκδοση π.δ., κατόπιν προτάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, για τη σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με τη μορφή Α.Ε., για την αξιοποίηση και διαχείριση του συνόλου ή μέρους των πόρων που αναφέρονται στις περιπτώσεις ββ` έως και εε` της περίπτωσης α` της παραγράφου 2 του άρθρου 56

 

 

 

 

VI. ΑΠΛΗ ΓΝΩΜΗ

 

Α/Α

ΑΡΘΡΟ Ν. 4009/2011

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

7 παρ. 6 & 7, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 1 παρ. 4 Ν. 4076/2012

Γνωμοδοτεί, κατόπιν ερωτήματος του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων, Αθλητισμού και Πολιτισμού, για την έκδοση π.δ., για τη συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία και κατάργηση των Α.Ε.Ι., για τη μεταβολή της έδρας τους, για την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία και κατάργηση Σχολών ή και Τμημάτων και η μεταβολή της έδρας τους, για τους οριζόμενους στη διάταξη λόγους. Με τα ίδια π.δ. ρυθμίζονται τα θέματα που προκύπτουν από τη συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία και κατάργηση, ή μεταβολή της έδρας Α.Ε.Ι., Σχολής ή Τμήματος, όπως η κατανομή και η ένταξη φοιτητών και προσωπικού, ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των νέων Α.Ε.Ι., Σχολών ή Τμημάτων, τα θέματα ισοτιμίας των παλαιών και νέων πτυχίων, τα θέματα τα σχετικά με την  υπεισέλευση σε ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και υποχρεώσεις και η συνέχιση των εκκρεμών δικών

1/ το π.δ. εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων, Αθλητισμού και Πολιτισμού

2/ Για την έκδοση του π.δ. γνωμοδοτεί και η Α.ΔΙ.Π.

3/ Οι γνώμες θεωρείται ότι εδόθησαν μετά την άπρακτη παρέλευση 60 ημερών από την υποβολή του ερωτήματος. Η προθεσμία μπορεί να παρατείνεται για εξαιρετικούς λόγους (π.χ. υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων) για 7 ημέρες

2

76 παρ. 7

Γνωμοδοτεί για την έκδοση - κατά την πρώτη εφαρμογή του Ν. 4009/2011 – π.δ., κατόπιν πρότασης των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με το οποίο συστήνονται οι Σχολές του Α.Ε.Ι. κατά την έννοια του Ν. 4009/2011, καταργούνται οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του Ν. αυτού Σχολές, επέρχεται η ταυτόχρονη μετατροπή των υφιστάμενων τμημάτων σε προγράμματα σπουδών των νέων σχολών, καταργούνται οι τομείς των τμημάτων που μετατρέπονται με εξαίρεση τα Γενικά Τμήματα, όπου υπάρχουν, τα οποία καταργούνται, και ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την ανάθεση της υλοποίησης των προγραμμάτων σπουδών σε τμήματα κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού, την κατανομή του πάσης φύσεως προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού των Γενικών Τμημάτων, των διοικητικών υπηρεσιών, των εργαστηρίων, κλινικών και μουσείων και των φοιτητών στις Σχολές, ο τρόπος συγκρότησης των πρώτων Γ.Σ. των Σχολών και των συνελεύσεων των Τμημάτων, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με τη μετάβαση στο νέο καθεστώς και την ομαλή συνέχιση του εκπαιδευτικού έργου και της φοίτησης των φοιτητών.

1/ Το Συμβούλιο γνωμοδοτεί μετά από εισήγηση του πρύτανη και γνώμη της Συγκλήτου

2/ Για την έκδοση του π.δ. απαιτείται και γνώμη της Α.ΔΙ.Π.

3/ Οι γνώμες των Συμβουλίων των Α.Ε.Ι. και της ΑΔΙΠ υποβάλλονται έως τις 30.4.2012, άλλως εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθ. 20 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999)

 

 

VIΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

Α/Α

ΑΡΘΡΟ Ν. 4009/2011

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

8 παρ. 11

Συντάσσει, κάθε 2 έτη, έκθεση πεπραγμένων, την οποία δημοσιοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο

 

 

 

2

8 παρ. 16 περ. α’ όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 2 παρ. 8 Ν. 4076/2012

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εκδίδει διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκλογή του πρύτανη

 

Η πρόσκληση εκδίδεται τρεις μήνες πριν τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Πρύτανη

3

58 παρ. 9

Αποτελεί τη Γ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. του αρθ. 58 και παρίσταται στις συνεδριάσεις της

 

 

Στην κορυφή