Αρχική σελίδα » Προβολή Ανακοινώσεων και Εκδηλώσεων

Προβολή Ανακοινώσεων και Εκδηλώσεων

02.09.2016

Παραιτήσεις μελών Συμβουλίου Ιδρύματος και αυτοδίκαιες αποχωρήσεις από την υπηρεσία

Παραιτήσεις μελών Συμβουλίου Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και αυτοδίκαιες αποχωρήσεις από την υπηρεσία

 

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Νικόλαο Φίλη

Κοιν. -  Αναπλ. Υπουργό, Αναπλ. Καθηγήτρια κ. Αθανασία Αναγνωστοπούλου
            - Πρύτανη ΕΚΠΑ, Καθηγητή κ. Μελέτιο-Αθανάσιο Δημόπουλο

Θέμα:    Παραιτήσεις μελών Συμβουλίου Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και αυτοδίκαιες αποχωρήσεις από την υπηρεσία.

 

Αξιότιμε κύριε υπουργέ.

Το Συμβούλιο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΣΙ ΕΚΠΑ), μετά την τελευταία ανασυγκρότησή του (ΦΕΚ 129/10.3.2016/Υ.Ο.Δ.Δ.) απαρτίζεται από τα εξής εννέα (9) μέλη:

  1. Τσώκο Γεώργιο, εξωτερικό μέλος, Πρόεδρο ΣΙ
  2. Νεχαμά Αλέξανδρο, εξωτερικό μέλος
  3. Davis Jack, εξωτερικό μέλος
  4. Τουρκολιά Αλέξανδρο, εξωτερικό μέλος (ο οποίος πλέον του ενός έτους δεν συμμετέχει στις συνεδριάσεις του ΣΙ λόγω σοβαρής ασθένειας)
  5. Παπαγεωργίου Χαράλαμπο, εσωτερικό μέλος, Αναπλ.Πρόεδρο ΣΙ
  6. Κρεατσά Γεώργιο, εσωτερικό μέλος
  7. Μαντζουράνη Ελένη, εσωτερικό μέλος
  8. Μπουρνόβα Ευγενία, εσωτερικό μέλος
  9. Σιούτη Γλυκερία, εσωτερικό μέλος


Με την παρούσα επιστολή μου σας ενημερώνω ότι:

-       Ο Γεώργιος Κρεατσάς, εσωτερικό μέλος  και ο Χαράλαμπος Παπαγεωργίου, εσωτερικό μέλος και Αναπλ.Πρόεδρος του Συμβουλίου Ιδρύματος αποχωρούν αυτοδίκαια από το Πανεπιστήμιο Αθηνών την 31η/8/2016 (ΦΕΚ 341/11.4.2016 τ.Γ') και, σύμφωνα με τις διοικητικές  υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, το όργανο δεν θα διαθέτει την απαιτούμενη απαρτία.

 

-       Σύμφωνα με το ΦΕΚ 72/22.2.2013 τ. Υ.Ο.Δ.Δ διορισμού μας η θητεία των μελών του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ λήγει την 31η Αυγούστου 2016.
Στο ΦΕΚ  280/2.6.2016 τ. Υ.Ο.Δ.Δ τροποποιείται η διαπιστωτική πράξη της συγκρότησης του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ και η  θητεία μας κατ’ουσίαν «παρατείνεται» για ένα επιπλέον έτος έως και την 31η Αυγούστου 2017.

Ωστόσο δεν επιθυμούμε να παραμείνουμε στη θέση μας για ένα ακόμη έτος και ως εκ τούτου οι ως κατωτέρω αναφερόμενοι υποβάλλουμε την παραίτησή μας.

Τσώκος Γεώργιος, εξωτερικό μέλος, Πρόεδρος ΣΙ ΕΚΠΑ (με αρ.πρωτ. ΣΙ 1042/24.8.16)

Νεχαμάς Αλέξανδρος, εξωτερικό μέλος (με αρ.πρωτ. ΣΙ 1041/24.8.16)

Davis Jack, εξωτερικό μέλος  (με αρ.πρωτ. ΣΙ 1043/24.8.16)

Μαντζουράνη Ελένη, εσωτερικό μέλος  (με αρ.πρωτ. ΣΙ 1039/24.8.16)

Μπουρνόβα Ευγενία, εσωτερικό μέλος (με αρ.πρωτ. ΣΙ 1040/24.8.16)

Αντίστοιχη  βούληση περί μη παρατάσεως της θητείας της εξέφρασε στο με αρ.πρωτ. ΣΙ 1045/25.8.16 έγγραφό της η Γλυκερία Σιούτη.

 

Παρακαλώ για ενέργειες της αρμοδιότητός  σας κατά το Νόμο.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 Γεώργιος Χ. Τσώκος

Καθηγητής Πανεπιστημίου Harvard