Αρχική σελίδα » Προβολή Ανακοινώσεων και Εκδηλώσεων

Προβολή Ανακοινώσεων και Εκδηλώσεων

02.09.2016

Έκθεση Πεπραγμένων του Συμβουλίου Ιδρύματος

Εκθεση Πεπραγμένων

 

Έκθεση Πεπραγμένων Συμβουλίων Ιδρύματος 

 

H Έκθεση Πεπραγμένων του Συμβουλίου Ιδρύματος (ΣΙ), συντάσσεται στο πλαίσιο υποχρέωσής του εκ του Νόμου (άρθρο 8, παρ. 11 Ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Δεδομένων των αλλαγών στη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Συμβουλίων Ιδρυμάτων και ειδικότερα από τον Ιανουάριο του 2015 και εντεύθεν,  η παρούσα έκθεση πεπραγμένων αναφέρεται σε δραστηριότητες του Συμβουλίου Ιδρύματος καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετούς θητείας των μελών του.

Η έκθεση αυτή επικεντρώνεται :
- σε αποφάσεις/ενέργειες του Συμβουλίου οι οποίες είτε ολοκληρώθηκαν με τις σχετικές αναρτήσεις στη διαύγεια (66 αναρτήσεις όπως αυτές καταγράφονται στο Παράρτημα 4 από τις οποίες οι 33 σχετίζονται με οικονομικά θέματα / εγκρίσεις).
- σε αποφάσεις  του Συμβουλίου για τις οποίες παραμένουν σε εκκρεμότητα τα σχετικά αιτήματα για την ολοκλήρωση των διαδικασιών,
-  στους παράγοντες που δεν βοήθησαν στην εκπλήρωση ορισμένων εκ των καθηκόντων του ΣΙ, καθώς και στις ενέργειες όσων υπηρεσιών/ φορέων/ ανεξάρτητων αρχών συνέδραμαν το έργο του.

Σημειώνεται ότι κείμενο δραστηριοτήτων διετίας του ΣΙ οποία παραδόθηκε στις 2/11/2015 στους εξωτερικούς αξιολογητές του ΕΚΠΑ (επισυνάπτεται ως Παράρτημα 2). Έχει επίσης συνταχθεί πρόσφατο κείμενο το οποίο ζητήθηκε από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου και απεστάλη αρμοδίως στις 29 Μαρτίου 2016 (αρ. πρωτ. ΣΙ 999/29.3.2016) προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, Καθηγητή κ. Κ.  Γαβρόγλου και, εν συνεχεία, διαβιβάστηκε και προς τα Μέλη της εν λόγω Επιτροπής (αρ. πρωτ. ΣΙ 1001/31.3.2016 -Α.Π. 12/1.4.2016 της Γραμματείας Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων του ΕΚ) και παρατίθεται συνημμένο ως Παράρτημα 3 του παρόντος.

Τα περιεχόμενα της παρούσας έκθεσης πεπραγμένων του Συμβουλίου του ΕΚΠΑ έχουν ως εξής:

-       Στην πρώτη ενότητα παρατίθεται το ιστορικό εκλογών και ανάδειξης του Συμβουλίου Ιδρύματος και οι μεταβολές σύνθεσής του.

-       Στη δεύτερη ενότητα αναφέρεται η εσωτερική οργάνωση του ΣΙ και οι τομείς στους οποίους συνεργάστηκαν τα Προεδρεία των Συμβουλίων όλων των ΑΕΙ.

-       Η τρίτη ενότητα επικεντρώνεται στα πεπραγμένα του Συμβουλίου του Ιδρύματος κατά το σύνολο της θητείας του (στο Παράρτημα 1 καταγράφονται οι σημαντικότερες συνεδριάσεις του ΣΙ και τα θέματα αυτών).

-       Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζονται αναλυτικότερα τα, απορρέοντα από την προηγούμενη ενότητα, προβλήματα, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους δεν ήταν εφικτή η εκτέλεση ορισμένων εκ των καθηκόντων του.

-       Το κείμενο δραστηριοτήτων διετίας του ΣΙ το οποίο παραδόθηκε στις 2/11/2015 στους εξωτερικούς αξιολογητές του ΕΚΠΑ επισυνάπτεται ως Παράρτημα 2.

-       Το προαναφερθέν κείμενο προς την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής αποτελεί το Παράρτημα 3.

-       Τέλος, ως Παράρτημα 4 καταγράφονται όλες οι αναρτημένες στη Διαύγεια αποφάσεις του ΣΙ κατά είδος απόφασης. 

 

 Κατεβάστε το αρχείο